Nákupní a reklamační řád

 

 

Obchodní společnosti BOBEXSTAV DZ s.r.o., se sídlem Pláničkova 144/14, Hrušov, 711 00 Ostrava, IČ: 03375676, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 59944 (dále jako „Prodejce“), tímto informuje kupujícího/spotřebitele (dále jen „Spotřebitel“) o možnostech uplatnění jeho práv z vadného plnění a odstoupení od smlouvy

Tento Reklamační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Reklamační řád“).

 

 1. Spotřebitelem se pro účely tohoto Reklamačního řádu rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje od Prodejce (dále jen „Zboží“).
 2. Uzavřením kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Spotřebitelem přistupuje Spotřebitel k podmínkám uvedeným v tomto Reklamačním řádu.
 3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u koupeného zboží v době 24 (slovy dvaceti čtyř) měsíců od převzetí.
 4. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí Spotřebitelem. U věcí použitých neodpovídá Prodávající za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
 5. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží anebo neupotřebitelnost Zboží, kde příčinou je zejména použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, mechanické poškození, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.
 6. Prodejce odpovídá pouze na vady existující v době prodeje Zboží.
 7. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 30 dnů od řádného uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu, dle bodu 12.
 8. Řádným uplatněním reklamace se rozumí zaslání Zboží na níže uvedenou adresu společně s nezměněným a nijak neporušeným dokladem o nákupu nebo účtenkou. Součástí reklamace musí být písemný popis vad Zboží a způsobu jakým se vada projevuje a požadovaným způsobem vyřízení reklamace.
 9. Spotřebitel je povinen předložit reklamované Zboží kompletní, čisté a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k posouzení výrobek, který tyto požadavky nesplňuje.
 10. V případě výskytu odstranitelné vady má Spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 11. Spotřebitel může namísto odstranění vady požadovat výměnu Zboží, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.
 12. Pokud jde o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako Zboží bez vady, má Spotřebitel právo požadovat výměnu Zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 13. Další, zde neupravená práva a povinnosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Formulář o reklamačním řízení